!!! پایان نامه با موضوع شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن  

درخواست حذف این مطلب
!!! پایان نامه با موضوع شناخت آتش و جشنهای مربوط به آنمقدمه :آتش و جشن های مربوط به آن دارای چه جایگاهی در ایران باستان بوده است؟ در نگاهی اجمالی و مختصر آتش از کلمه آتر گرفته شده که در گذشته آتربان یا آذربان به !!! ی گفته می شده که پاسبان آتش یا آتر بوده است و در بیانی ساده تر آتش از برخورد و سایش دو شیء و ایجاد جرقه بوجود می آید.واژه جشن از کلمه اوستایی yasna آمده و این کلمه از ریشه yaz اوستایی مشتق شده که معنی ستایش !!! می دهد. از این رو واژه جشن به معنی

ادامه مطلب  

!!! پایان نامه با موضوع شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن  

درخواست حذف این مطلب
!!! پایان نامه با موضوع شناخت آتش و جشنهای مربوط به آنمقدمه :آتش و جشن های مربوط به آن دارای چه جایگاهی در ایران باستان بوده است؟ در نگاهی اجمالی و مختصر آتش از کلمه آتر گرفته شده که در گذشته آتربان یا آذربان به !!! ی گفته می شده که پاسبان آتش یا آتر بوده است و در بیانی ساده تر آتش از برخورد و سایش دو شیء و ایجاد جرقه بوجود می آید.واژه جشن از کلمه اوستایی yasna آمده و این کلمه از ریشه yaz اوستایی مشتق شده که معنی ستایش !!! می دهد. از این رو واژه جشن به معنی

ادامه مطلب