21___21  

درخواست حذف این مطلب
......عباس معروفی؛(بخشی از پست ؛اسمایلی ها:در حضورخلوت انس -december 2015 )یک  اسمایلی خندان به عنوان شادترین نشانه به لغتنامه ی آ ... فورد راه یافت.واین از خبرهای پایان سال 2015 بود...دنیا اینجوری شده حالا. ما در امواج زند ... می کنیم.در آستانه ی سال 2016 سرعت به اوج رسیده.این روزها به جای  صرف  واژه  و بیان احساس و مهرصدا ،از چپ و راست یک اسمایلی از راه می رسد.مثل دارت یکباره چیز خوشگلی ،زارت می رود تو آستینت یا توی پاچه ات.بوس ،بغل ،ماچ ،گاز،رقم ب

ادامه مطلب  

21___21  

درخواست حذف این مطلب
......عباس معروفی؛(بخشی از پست ؛اسمایلی ها:در حضورخلوت انس -december 2015 )یک  اسمایلی خندان به عنوان شادترین نشانه به لغتنامه ی آ ... فورد راه یافت.واین از خبرهای پایان سال 2015 بود...دنیا اینجوری شده حالا. ما در امواج زند ... می کنیم.در آستانه ی سال 2016 سرعت به اوج رسیده.این روزها به جای  صرف  واژه  و بیان احساس و مهرصدا ،از چپ و راست یک اسمایلی از راه می رسد.مثل دارت یکباره چیز خوشگلی ،زارت می رود تو آستینت یا توی پاچه ات.بوس ،بغل ،ماچ ،گاز،رقم ب

ادامه مطلب